คณะอักษรศาสตร์

โทรศัพท์กลาง: 
84869–70
โทรสาร: 
84867
84885