คณะเภสัชศาสตร์

โทรศัพท์กลาง: 
88257
โทรสาร: 
0-2254-5195
0-2255-8227