คณะเศรษฐศาสตร์

โทรศัพท์กลาง: 
86202
โทรสาร: 
86201