คณะแพทยศาสตร์

โทรศัพท์กลาง: 
0-2256-4183
0-2256-4462
โทรสาร: 
0-2252-4963