ร้านสหกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด

โทรศัพท์กลาง: 
87032-4
โทรสาร: 
0-2251-8648