วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

โทรศัพท์กลาง: 
ฝ่ายวิชาการ: 84116
ฝ่ายบริหาร : 84112
ฝ่ายวิจัย: 84128
โทรสาร: 
0-2215-4459