ศูนย์การจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย

โทรศัพท์กลาง: 
80099
โทรสาร: 
80098