ศูนย์การศึกษาทั่วไป

โทรศัพท์กลาง: 
022183914-20
022183920 (กิจกรรมเสริมหลักสูตรระยะสั้น CUVIP)
โทรสาร: 
022183916