ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โทรศัพท์กลาง: 
82874-77
โทรสาร: 
82876