ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ

โทรศัพท์กลาง: 
84141-2
84171-2
โทรสาร: 
0-2611-7619