ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โทรศัพท์กลาง: 
83704-6
โทรสาร: 
83700