ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โทรศัพท์กลาง: 
82880
โทรสาร: 
82859