ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โทรศัพท์กลาง: 
80568 (ฝ่ายบริการ)
80590 (ฝ่ายบริหาร)
80570(ฉุกเฉิน)
โทรสาร: 
80574