ศูนย์บริหารกลาง

โทรศัพท์กลาง: 
83301 / 83311 เลขานุการผู้บริหาร
80170 / 80171 / 83287 / 83288 สารบรรณ
83200 ไปรษณีย์มหาวิทยาลัย
80184 / 80261 / 83285 / 83286 พิธีการและกิจการพิเศษ
80153 / 83292 งบประมาณ การเงิน และพัสดุ
80176 / 80262/ 83289 / 83290 / 83291 การประชุม
โทรสาร: 
2153600 เลขานุการผู้บริหาร
80197 / 80164 ศูนย์บริหารกลาง