ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา

โทรศัพท์กลาง: 
84654
โทรสาร: 
84652