ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โทรศัพท์กลาง: 
83922-3
โทรสาร: 
02-215-3580