ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โทรศัพท์กลาง: 
83572-5
โทรสาร: 
83570