ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โทรศัพท์กลาง: 
81053-4
84193-4
โทรสาร: 
81105