ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง

โทรศัพท์กลาง: 
83935
02-6116175
โทรสาร: 
02-6116176