ศูนย์สัตว์ทดลอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โทรศัพท์กลาง: 
02-2189540
02-2189431
โทรสาร: 
02-2189430