ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โทรศัพท์กลาง: 
0-2218-9882
0-2218-9879
0-2255-4433
0-2218-7011-14
โทรสาร: 
0-2255-4441
0-2254-9495