ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์กลาง: 
88233 , 88101
88031
โทรสาร: 
88101
0-2254-0211