สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โทรศัพท์กลาง: 
83970-4
โทรสาร: 
0-2215-3321
0-2219-2007