สถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โทรศัพท์กลาง: 
84915
โทรสาร: 
84915