สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โทรศัพท์กลาง: 
84195-7
โทรสาร: 
84198