สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

โทรศัพท์กลาง: 
0-2216-8833
84029
84030
โทรสาร: 
0-2215-3797
0-2216-1312