สถาบันวิจัยสังคม

โทรศัพท์กลาง: 
87396
87385
โทรสาร: 
0 2215 5523
0 2255 2353