สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์

โทรศัพท์กลาง: 
88052-6
โทรสาร: 
02-2188069