สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

โทรศัพท์กลาง: 
0-2215-3488
0-2215-6203
0-2215-1908
83680
โทรสาร: 
0-2215-6418
0-2216-1298