สำนักงานการทะเบียน

โทรศัพท์กลาง: 
80001
80016
โทรสาร: 
80003