สำนักงานจัดการทรัพย์สิน

โทรศัพท์กลาง: 
83590
โทรสาร: 
83588
83589