สำนักงานวิทยทรัพยากร

โทรศัพท์กลาง: 
82903 (ฝ่ายบริหาร)
82918, 82927, 82929 (งานบริการห้องสมุด: One Stop Service)
โทรสาร: 
82907
0-2215-3617