สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

โทรศัพท์กลาง: 
0-2218-3305
0-2218-3309
0-2218-3450
โทรสาร: 
0-2218-3356