สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ

โทรศัพท์กลาง: 
02-218-0069-70-82(ฝ่ายการเงิน)
02-218-0071-73 (ฝ่ายการบัญชี)
02-218-0045,80 (ฝ่ายการพัสดุ)
02-218-0051-53 (ธุรการ)
โทรสาร: 
02-218-0068 (ฝ่ายการเงิน)
02-218-0072 (ฝ่ายการบัญชี)
02-218-0078 (ฝ่ายการพัสดุ)
02-218-0052 (ธุรการ)