สำนักบริหารกิจการนิสิต

โทรศัพท์กลาง: 
87052
โทรสาร: 
87053