สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

โทรศัพท์กลาง: 
80156, 80340
80341
โทรสาร: 
80177