สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

โทรศัพท์กลาง: 
80151, 80152
80340, 80341
โทรสาร: 
80177