สำนักบริหารระบบกายภาพ

โทรศัพท์กลาง: 
80101
โทรสาร: 
80140