สำนักบริหารวิชาการ

โทรศัพท์กลาง: 
80201
80202
โทรสาร: 
80208