สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ

โทรศัพท์กลาง: 
83130
โทรสาร: 
0-2216-1299
83934