สำนักบริหารแผนและการงบประมาณ

โทรศัพท์กลาง: 
80042
โทรสาร: 
80042