สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โทรศัพท์กลาง: 
83269
โทรสาร: 
83266