สำนักยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อน

โทรศัพท์กลาง: 
80223
โทรสาร: 
80225