โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โทรศัพท์กลาง: 
83565
0-2215-1991-2 ต่อ 11-40
โทรสาร: 
0-2215-3612
0-2215-3626
83551