สำนักงานวิทยทรัพยากร
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
82903 (ฝ่ายบริหาร)
82918, 82929 (งานบริการห้องสมุด)
82907
0-2215-3617
http://www.car.chula.ac.th webmaster@car.chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร

รศ.ดร.อมร เพชรสม 82906 82907
0-2215-3617
amorn.p@chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นางอังคณา บุญเลิศ 82900 82907
0-2215-3617
angkana.b@car.chula.ac.th

รักษาการแทนผู้อำนวยการฝ่ายจัดการข้อมูลสารสนเทศ

นางสาวสายฝน เต่าแก้ว 82921-2 82907
0-2215-3617
saifon.t@car.chula.ac.th

รักษาการแทนผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด

นางสาวอมรรัตน์ ศรีสุรภานนท์ 82915 82907
0-2215-3617
amornrat.s@car.chula.ac.th

รักษาการแทนผู้อำนวยการฝ่ายบริการข้อมูลสารสนเทศ

ดร.บรรพต สร้อยศรี 82941 82907
0-2215-3617
banphot.s@car.chula.ac.th

รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศประเทศไทยและประชาคมอาเซียน

นางสาวฐิตยารัตน์ อินทวงศ์ 82956 82907
0-2215-3617
titayarat.i@car.chula.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด: 17 พฤษภาคม, 2018 - 08:53