รศ.ดร.อมร เพชรสม

ตำแหน่ง: 

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร

ที่ทำงาน: 
82906
โทรสาร: 
82907
0-2215-3617
อีเมล: