ศูนย์บริหารกลาง
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
83301 เลขานุการผู้บริหาร,
80171 สารบรรณ,
80184 พิธีการ,
80153 กิจการพิเศษ,
80262 การประชุม
2153600 เลขานุการผู้บริหาร,
80197
http://www.cca.chula.ac.th Central_admin@chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ที่ปรึกษา

แก้ว ปุณทริกโกทก 80164 80197 kaew.p@chula.ac.th

รักษาการแทนผู้อำนวยการ

พรประภา เสวกวิหารี 80168 80197 Pornprapa.S@chula.ac.th

หัวหน้ากลุ่มภารกิจเลขานุการผู้บริหาร

กิตติญา แก้วศรีจันทร์ 83302 02-218-5600 Kittiya.Ka@chula.ac.th
ปุญณพร พ่วงตระกูล 83317 02-218-3398 nussanun.t@chula.ac.th
ธันย์ชนก สุนทราวรรณ 83303 02-218-3396 thunchanok.s@chula.ac.th
สุธาทิพย์ กสิฤกษ์ 83322 02-218-3602 Sutatip.K@chula.ac.th
สมฤดี สังขดิษฐ์ 83341 02-2183237 somruedee.j@chula.ac.th
วิภา นาโค 83342 02-218-3237 wipa.n@chula.ac.th
สุวรรณี วิริยะ 83278 02-218-3398 Suwannee.v@chula.ac.th
วัลลีย์ อักษรโกวิท 83311 02-218-5600 wanlee.a@chula.ac.th
นรินทร์ภัทร พินิจนิยม 83238 02-215-3602 kesanee.p@chula.ac.th
ศศินา ประสานศรี 83301 02-2185600 sasina.p@chula.ac.th
จรัญญา สว่างกิจ 83326 02-218-3237 jarunya.s@chula.ac.th
กัญญภัค เนียมเส็ง 83315 02-218-3398
รัศมี เจริญผล 83330 02-218-3237
ประทวน พงษ์ทอง 83323 02-215-3602

หัวหน้ากลุ่มภารกิจสารบรรณ พิธีการ และกิจการพิเศษ

พรประภา เสวกวิหารี 80168 80197 Pornprapa.S@chula.ac.th
ชุติมา แสงจันทร์ 80261 80197 Chutima.Sa@chula.ac.th
นันติยา พงศ์ปัญญาโชติ 80184 80197 Nantiya.Po@chula.ac.th
ภศิกา สมวัน 80184 80197 Phasika.S@chula.ac.th
อังศวีร์ เครือแก้ว 80153 80197 Angsawee.K@chula.ac.th
ณัฐชาต โชติขจรไทย 80153 80197 nuttachad.c@chula.ac.th
มนสิการ เจริญพิรานันท์ 80171 80197 Monsikarn.C@chula.ac.th
สุภัทรา พุกดี 80171 80197 Supatra.T@chula.ac.th
รัตนา ยังยืนยง 80184 80197 Ratana.Y@chula.ac.th
อรวรรณ สุขเย็น 80171 80197 Orawan.Su@chula.ac.th

หัวหน้ากลุ่มภารกิจการประชุม

สุภาภรณ์ บุนนาค 80176 80197 Supaporn_bu@chula.ac.th
รมณีย์ เกตุสุภะ 80262 80197 Rommanee.K@chula.ac.th
ปริยาตม์ บุนนาค 80170 80197 Pariyat.B@chula.ac.th
นางสุวิภา ไชยปัญญา 80262 80197 Suvipa.C@chula.ac.th
ปิยะนันธ์ กิติทัศน์เศรณี 80262 80197 Piyanan.K@chula.ac.th

ไปรษณีย์มหาวิทยาลัย

จรัสศรี ศิระสานต์ 83200
ไพศาล เสวกวิหารี 83200
เชาวลิต พิสุทธิพงศ์โชโต 83200
สุกฤษฏิ์ สกุลแสงสุข 83200
ระดม เจริญอินทร์ 83200
บุญมาก สระสม 83200