ศูนย์บริหารกลาง
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
83301 เลขานุการผู้บริหาร,
80170-1 สารบรรณ,
83200 ไปรษณีย์มหาวิทยาลัย,
80184 / 80261 พิธีการและกิจการพิเศษ,
80153 งบประมาณ การเงิน และพัสดุ,
80262 การประชุม
2153600 เลขานุการผู้บริหาร,
80197 ศูนย์บริหารกลาง
http://www.cca.chula.ac.th Central_admin@chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ผู้อำนวยการ

พรประภา เสวกวิหารี 80168 80197 Pornprapa.S@chula.ac.th

หัวหน้ากลุ่มภารกิจเลขานุการผู้บริหาร

กิตติญา แก้วศรีจันทร์ 83302 02-218-5600 Kittiya.Ka@chula.ac.th
ปุญณพร พ่วงตระกูล 83317 02-218-3398 nussanun.t@chula.ac.th
ธันย์ชนก สุนทราวรรณ 83303 02-218-3396 thunchanok.s@chula.ac.th
สุธาทิพย์ กสิฤกษ์ 83322 02-218-3602 Sutatip.K@chula.ac.th
สมฤดี สังขดิษฐ์ 83341 02-2183237 somruedee.j@chula.ac.th
วิภา นาโค 83342 02-218-3237 wipa.n@chula.ac.th
สุวรรณี วิริยะ 83278 02-218-3398 Suwannee.v@chula.ac.th
วัลลีย์ อักษรโกวิท 83311 02-218-5600 wanlee.a@chula.ac.th
นรินทร์ภัทร พินิจนิยม 83238 02-215-3602 kesanee.p@chula.ac.th
ศศินา ประสานศรี 83301 02-2185600 sasina.p@chula.ac.th
จรัญญา สว่างกิจ 83326 02-218-3237 jarunya.s@chula.ac.th
กัญญภัค เนียมเส็ง 83315 02-218-3398
ประทวน พงษ์ทอง 83323 02-215-3602

หัวหน้ากลุ่มภารกิจสารบรรณและไปรษณีย์มหาวิทยาลัย

มนสิการ เจริญพิรานันท์ 80170 80197 Monsikarn.C@chula.ac.th

สารบรรณ

ปริยาตม์ บุนนาค 80170 80197 Pariyat.B@chula.ac.th

สารบรรณ

สุภัทรา พุกดี 80171 80197 Supatra.T@chula.ac.th

สารบรรณ

อรวรรณ สุขเย็น 80171 80197 Orawan.Su@chula.ac.th

ไปรษณีย์มหาวิทยาลัย

ไพรวัลย์ สุขแสงประจักษ์ 83200 80197 SUKIT.S@CHULA.AC.TH

ไปรษณีย์มหาวิทยาลัย

เชาวลิต พิสุทธิพงศ์โชโต 83200 80197 CHAWALIT.P@CHULA.AC.TH

ไปรษณีย์มหาวิทยาลัย

ระดม เจริญอินทร์ 83200 80197 RADOM.C@CHULA.AC.TH

หน้ากลุ่มภารกิจพิธีการและกิจการพิเศษ

ชุติมา แสงจันทร์ 80261 80197 Chutima.Sa@chula.ac.th
นันติยา พงศ์ปัญญาโชติ 80184 80197 Nantiya.Po@chula.ac.th
ภศิกา สมวัน 80184 80197 Phasika.S@chula.ac.th
รัตนา ยังยืนยง 80184 80197 Ratana.Y@chula.ac.th

หัวหน้ากลุ่มภารกิจงบประมาณ การเงิน และพัสดุ

อังศวีร์ เครือแก้ว 80153 80197 Angsawee.K@chula.ac.th
จุฑามาศ จุลจันทรังษี 80153 80197 JUTAMAS.J@CHULA.AC.TH

หัวหน้ากลุ่มภารกิจการประชุม

สุภาภรณ์ บุนนาค 80176 80197 Supaporn_bu@chula.ac.th
รมณีย์ เกตุสุภะ 80262 80197 Rommanee.K@chula.ac.th
สุกัญญา มณีอินทร์ 80262 80197 SUKANYA.MAN@CHULA.AC.TH
นางสุวิภา ไชยปัญญา 80262 80197 Suvipa.C@chula.ac.th
ปิยะนันธ์ กิติทัศน์เศรณี 80262 80197 Piyanan.K@chula.ac.th
ไพศาล เสวกวิหารี 83200 80197 PHAISAN.S@CHULA.AC.TH
ปรับปรุงล่าสุด: 16 พฤษภาคม, 2018 - 16:34