ศูนย์สื่อสารองค์กร
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
83364 - 5 02-215-4804,
83369
http://www.ccc.chula.ac.th pr@chula.ac.th
cicc@chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ผู้อำนวยการ

น.ส.ธาริณี ไชยประพาฬ 83377 83369 jumdharinee@gmail.com

หัวหน้ากลุ่มภารกิจสารนิเทศ

นายสุรเดช พันธุ์ลี 83366 83369 suradech.p@chula.ac.th

นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

นางขนิษฐา จันทร์เจริญ 83365 83369 kanitha.p@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (นักประชาสัมพันธ์)

น.ส.กนกวรรณ ยิ้มจู 83364 83369 kanokwan.y@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (นักประชาสัมพันธ์)

น.ส.อุมาพร โกมลรุจินันท์ 83364 83369 umaporn.k@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (นักประชาสัมพันธ์)

น.ส.กาญจนาภา วัฒนธรรม 83280 83369 kanjanap.w@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7

น.ส.นิธิกานต์ ปภรภัฒ 83365 83369 nitikarn.p@chula.ac.th

ช่างศิลป์ ชำนาญงาน

นายอำนวย หลักสุวรรณ 83368 83369 lamnoy@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (ช่างศิลป์)

นางจุรีพร หลักสุวรรณ 83365 83369 jureeporn.l@chula.ac.th

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน

น.ส.ปวิตรา จันทร์สุกรี 83368 83369 pawitra.c@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

นายอภิชาติ ธรรมนิธา 83367 83369 apichat.t@chula.ac.th

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน

น.ส.มัชิมาณ นุ่มน้อย 83367 83369 matchimann.n@chula.ac.th

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน

น.ส.ธนาภา ศาสตร์เสริม 83283 83369 watcharawon.s@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (ช่างภาพ)

นายสมบูรณ์ พัฒนปรีชาเสถียร 83367 83369 somboon.pat@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (โสตทัศนศึกษา)

น.ส.พิมพ์ลักษณ์ สิริวัชราทร 83367 83369 pimluck.s@chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ห้วหน้ากลุ่มภารกิจสื่อสารนานาชาติ

นางสาวศุภวรรณ พิพิธสมบัติ 83282 83281 supawan.s@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ประชาสัมพันธ์)

นางสาวศุภวรรณ พิพิธสมบัติ 83282 83281 supawan.p@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นายการัณย์ภาส ลิ้มควรสุวรรณ 83280 83281 karunpas.l@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

น.ส.ปริณดา แจ้งสุข 83281 83281 parinda.j@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

นางสาวพรพิมล แซ่โล้ว 83283 83281 nok.cicc@gmail.com

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป (นักการภารโรง)

นางนุชนาฎ เกิดโพธิ์ทอง 83280 83281 nutchanat.k@chula.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด: 25 มิถุนายน, 2018 - 15:44