นายสมบูรณ์ พัฒนปรีชาเสถียร

ตำแหน่ง: 

เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (ช่างภาพ)

ที่ทำงาน: 
83050
โทรสาร: 
83369
อีเมล: