นายอำนวย หลักสุวรรณ

ตำแหน่ง: 

ช่างศิลป์ ชำนาญงาน

ที่ทำงาน: 
83053
โทรสาร: 
83369
อีเมล: