ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
83922-3
83908-9
02-215-3580 http://www.ces.in.th ces@chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

รักษาการผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.จาริต ติงศภัทิย์ 83908 02-215-3580 charit.t@chula.ac.th

เลขานุการบริหาร

น.ส.ยุวดี อัศวพาณิชย์วงศ์ 83923 02-215-3580 yuwadee.a@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริการวิชาการ

น.ส.ครองธรรม นีละไพจิตร 83922 02-215-3580 krongthum.n@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา

นายวิชญ์ วัชรคิรินทร์ 83909 02-215-3580 vit.v@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย

นายนนทิวรรธน์ สามัญบุตร 83922 02-215-3580 nontiwat.s@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่สิ่งพิมพ์

นายอภิชัย กุญชรชัย 83922 02-215-3580 apichai.g@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

น.ส.มณฑณา จันทนะผะลิน 83923 02-215-3580 montana.c@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส.สุภาภรณ์ มหาวรรณ 83923 02-215-3580 supaporn.m@chula.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด: 29 มีนาคม, 2016 - 09:58