ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
83922-3 02-215-3580 http://www.ces.in.th ces@chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.ณัฐนัน คุณมาศ 83908 02-215-3580 natthanan.k@chula.ac.th

เลขานุการบริหาร

น.ส.พิมพร นูมหันต์ 83923 02-215-3580 npimpor1@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริการวิชาการ

- - -

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา

นายวิชญ์ วัชรคิรินทร์ 83903 02-215-3580 vit.v@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่สิ่งพิมพ์

- - -

เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

- 83923 -

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส.สุภาภรณ์ มหาวรรณ 83923 02-215-3580 supaporn.m@chula.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด: 26 มิถุนายน, 2018 - 14:14